Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Học Bổng Khổng Tử

1 Article

Học Bổng Khổng Tử Là Gì?

Tổng bộ học viện Khổng Tử/Hán ban quốc gia đã thiết lập học bổng Học viện Khổng Tử nhằm trợ cấp cho sinh viên nước ngoài, các học giả và giáo viên Hán ngữ tới học tập tại các trường cao cấp có liên quan tại Trung Quốc. Các chuyên ngành học sinh có thể học bao gồm Hán ngữ giáo dục quốc tế, văn học ngôn ngữ Hán, lịch sử Trung Quốc, triết học Trung Quốc.